Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiona Politykę prywatności dokładnie wskazuje, w jaki sposób wykorzystywane są i gromadzone Pani/Pana dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Falcon Spółka Cywilna Dorota Jaskółka, Andrzej Delowski, ul. Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec NIP: 6443304469 REGON: 240454063;
 2. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Korespondencję w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw Użytkowników należy kierować na adres e-mail kontakt@bilard-falcon.pl albo pocztą tradycyjną na adres
  Falcon s.c. ul. Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1  lit. a) RODO w oparciu o dobrowolną, wcześniejszą zgodę Użytkownika, w zakresie i w celu określonym w treści zgody;
  • art. 6 ust. 1  lit. b) RODO w celu wykonania Usług, zawarcia i wykonania umowy m. in. złożenia Zamówienia oraz Rezerwacji stolika;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu dopełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa np. dla celów podatkowych, rachunkowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w związku z realizacją przedstawienia usług, odpowiedzi na pytania, w celu badania satysfakcji klientów, w celach marketingowych, oraz w celu zbierania danych statystycznych.
 4. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy, odpowiedzi na pytanie, obsługi zgłoszeń czy informowania o usługach firmy. W przypadku niepodania danych oraz braku zgody na ich przetwarzanie, niemożliwym jest zawarcie umowy oraz przestawienie informacji, które Panią / Pana interesują.
 5. Serwis pizzeria-falcon.pl korzysta z plików cookies.
 6. Administrator wykorzystuje sposoby techniczne i organizacyjne, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczenie, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w RODO;
  • w przypadkach określonych w art. 17 RODO prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  • w przypadkach określonych w art. 20 RODO prawo do prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • w przypadkach określonych w art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zgodnie z ROZDZIAŁEM V RODO. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Administrator będzie współpracował w tym zakresie z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej.
 10. Pani/Pana dane osobowe w zależności od podstawy i celu ich przetwarzania, mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie przepisów prawa, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym dla Administratora usługi pocztowe, kurierskie, rachunkowe, prawne, marketingowe oraz IT;
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz na okres wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody– do momentu cofnięcia zgody. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – do czasu jej wykonywania i ewentualnie po zakończeniu współpracy przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz ewentualnych należności publiczno – prawnych. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Pani / Pan zgłoszą sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu albo sami ustalimy, że się zdezaktualizowały bądź utraciły wartość marketingową.

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych www.pizzeria-falcon.pl.

  1. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  1. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  1. Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

  1. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  1. Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi: Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, a także z piksela Facebooka. Poszczególne narzędzia gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na Twoich urządzeniach plików „cookies” a następnie mogą wykorzystywać te informacje w sposób zbiorczy i anonimowy w celu:

 • generowania zbiorczych raportów statystycznych na temat zachowania się użytkowników na naszej stronie (Google Analytics)
 • udostępnienia przez swoje systemy reklamowe (Google AdWords, Facebook) możliwości kierowania reklam do odpowiednich grup odbiorców, np. osób, które odwiedziły naszą stronę w ostatnich 30 dniach

 

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Google Adwords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook.  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:

https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

W Serwisie wykorzystywane są również wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym.

Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Dane gromadzone przez wymienione wyżej narzędzia nie są łączone z innymi danymi, które nam udostępniasz.