Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Definicje

 1. Konto – konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu;
 2. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu informacyjnego o funkcjonalności Serwisu WWW, oferty Usługodawcy i promocjach, stanowiąca zamówioną informację handlową, na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podany przez Użytkownika. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników którzy wyrazili na to zgodę;
 3. Obszar dostawy – obszar w ramach którego Zamówienie jest realizowane;
 4. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru i kosztów dostawy.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 6. Pizzeria – lokal gastronomiczny, znajdujący się przy ul. Gospodarczej 32,
  41-200 Sosnowiec;
 7. Rezerwacja stolika – przekazanie Usługodawcy przez Użytkownika informacji o chęci zajęcia stolika w określonym dniu i o określonej godzinie, przez określoną liczbę osób wskazanej, ostatecznie potwierdzonej przez Usługodawcę w rozmowie telefonicznej
  z Użytkownikiem;
 8. Serwis WWW – serwis internetowy zlokalizowany pod adresem pizzeria-falcon.pl  należący do Usługodawcy, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Usługodawca – Falcon Spółka Cywilna Dorota Jaskółka, Andrzej Delowski
  Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec NIP: 6443304469 REGON: 240454063;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Usługodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 11. Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony Serwisu WWW, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Pizzerii, zgodnie z ich opisem oraz ceną, ostatecznie potwierdzonej przez Usługodawcę w rozmowie telefonicznej z Użytkownikiem, realizowane na podany przez Klienta adres lub do obioru w Restauracji Pizzerii.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW.
 2. Podmiotem świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu WWW:
  • informowanie Użytkowników o ofercie Pizzerii
  • umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
  • umożliwienie otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia za pośrednictwem wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
  • umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;
  • umożliwienie Użytkownikowi możliwości Rezerwacji stolika w Pizzerii
  • umożliwienie otrzymywania powiadomienia za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących Rezerwacji;
  • prowadzenie usługi Newsletter;
 2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1b do 1h przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1b do 1h, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie,
  z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia oraz Rezerwacja stolika dla powyżej 10 osób, wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie WWW oraz w niniejszym Regulaminie;
 4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
  w szczególności informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW, informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich, informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.

§4 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia w Serwisie WWW Użytkownik nieposiadający Konta powinien kolejno:
  1. wybrać zamawiane produkty z zakładki MENU w Serwisie WWW za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” po uprzednim wybraniem liczby sztuk danego produktu oraz ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile taka możliwość została zapewniona;
  2. przejść do zakładki „KOSZYK”;
  3. dokonać wyboru sposobu dostawy i po akceptacji sumy zamówienia użyć przycisku „DO KASY”;
  4. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia:
   • imię i nazwisko;
   • adres;
   • adres dostawy jeśli jest inny niż podany wcześniej;
   • numer telefonu;
   • adres email
   • uwagi do zamówienia (opcjonalnie)
  5. dokonać wyboru metody płatności;
  6. dokonać wyboru godziny dostawy wpisując informacje w polu „Uwagi do zamówienia”;
  7. zaakceptować zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności;
  8. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  9. oczekiwać na połączenie telefoniczne Usługodawcy w celu potwierdzenia zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Serwisie WWW, Użytkownik posiadający Konto powinien kolejno:
  1. zalogować się do Serwisu WWW przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
  2. wybrać zamawiane produkty z zakładki MENU w Serwisie WWW za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” po uprzednim wybraniem liczby sztuk danego produktu oraz ewentualnych modyfikacji danego produktu o ile taka możliwość została zapewniona;
  3. przejść do zakładki „KOSZYK”;
  4. dokonać wyboru sposobu dostawy i po akceptacji sumy zamówienia użyć przycisku „DO KASY”;
  5. wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;
  6. dokonać wyboru metody płatności;
  7. dokonać wyboru godziny dostawy wpisując informacje w polu „Uwagi do zamówienia”;
  8. zaakceptować zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności;
  9. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  10. oczekiwać na połączenie telefoniczne Usługodawcy w celu potwierdzenia zamówienia.
 3. Każde złożone Zamówienie potwierdzane będzie przez Usługodawcę telefonicznie, przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia lub podczas rejestracji Konta.
 4. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone i przekazane do realizacji po wykonaniu wszystkich kroków wskazanych w § 4 ust 1 lub 2 Regulaminu i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Usługodawcę z rozmowie telefonicznej
  z Użytkownikiem.
 5. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, Usługodawca ma prawo
  w dowolnym momencie odstąpić od umowy i anulować Zamówienie.
 6. Numer telefonu Użytkownika, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.
 7. Zamówienia są realizowane w Obszarze dostaw. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia pod adresem wpisanym przez Użytkownika, Usługodawca może od umowy odstąpić i anulować złożone Zamówienie, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie.
 8. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na samodzielny odbiór Zamówienia w Pizzerii, winien on zgłosić się w tym celu o wskazanej godzinie w Pizzerii. Użytkownik posiada możliwość odbioru osobistego Zamówienia w Pizzerii codziennie od godziny 13:00 do 21:30.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i anulowania Zamówienia budzącego wątpliwość, jak również w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 10. Kwota minimalnego zamówienia w Serwisie WWW wynosi 28.00 złotych.
 11. Koszt dostawy wynosi 5,00 złotych. Dostawa bezpłatna obowiązuje dla Zamówień powyżej 100.00 złotych.
 12. Płatność za Zamówienie zostanie dokonana przy odbiorze, wedle wyboru Użytkownika – gotówką lub kartą płatniczą VISA lub Master Card za pomocą terminala płatniczego. Osoba wykonująca dostawę na podany przez Użytkownika adres, ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 100 złotych, a wartością złożonego Zamówienia. Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 100,00 należy zgłosić Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia w Serwisie WWW w rubryce: „Uwagi do zamówienia”.
 13. Podana w podsumowaniu Zamówienia cena stanowi całkowitą cenę jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 14. Zamówienie w Serwisie WWW, Użytkownik może złożyć codziennie od godziny 12:30 do 21:30.
 15. Zamówienie można składać również osobiście w Pizzerii codziennie od godziny 13:00 do 21:30 lub pod numerem telefonu 32 296 44 44 lub 883 333 585 codziennie w godzinach od 12:30 do 21:30.
 16. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 17. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Usługodawcę produktów w ramach Zamówienia, Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą.
 18. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 19. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien przy składaniu Zamówienia wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury w polu „Uwagi do zamówienia”.

§5 Rejestracja Konta, dostęp do Konta

 1. Rejestracja Konta dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”.
 2. Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz dla założenia i utrzymania Konta tj:
  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • adres dostawy jeśli jest inny niż podany wcześniej;
  • numer telefonu;
  • adres email;
  • login;
  • hasło;
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, Usługodawca na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
 6. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez siebie podczas rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
 7. Użytkownik, który posiada aktywne Konto, dla celów niniejszego Regulaminu traktowany jest jak Użytkownik posiadający Konto.
 8. Usunięcie Konta danego Użytkownika, następuje w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę takiego wniosku złożonego przez Użytkownika, w formie pisemnej na adres Falcon s.c., ul. Gospodarcza 32 41-200 Sosnowiec lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@bilard-falcon.pl .

§6 Rezerwacja stolików

 1. W celu Rezerwacji stolika w Pizzerii za pośrednictwem Serwisu WWW, Użytkownik powinien kolejno:
  1. wypełnić następujące pola znajdujące się w formularzu Rezerwacji na stronie www.pizzeria-falcon.pl
   • imię i nazwisko;
   • numer telefonu komórkowego;
   • data rezerwacji;
   • ilość osób;
   • inne specjalne życzenia, dotyczące np. fotelika dla dzieci czy konkretnego stolika (opcjonalnie w polu „Opis rezerwacji”)
  2. zaakceptować Rezerwacje stolika za pomocą przycisku „REZERWUJ”.
  3. oczekiwać na połączenie telefoniczne Usługodawcy w celu potwierdzenia Rezerwacji stolika;
 2. Każda Rezerwacja stolika potwierdzana będzie przez Usługodawcę telefonicznie, przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji stolika.
 3. Rezerwację stolika uznaje się za skutecznie złożoną po wykonaniu wszystkich kroków wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu, potwierdzeniu jego przyjęcia przez Usługodawcę w rozmowie telefonicznej z Użytkownikiem oraz po dokonaniu wpłaty zadatku, jeśli jest ona wymagana w tej sytuacji.
 4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, Usługodawca ma prawo
  w dowolnym momencie anulować Rezerwacje stolika.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Rezerwacji stolika w terminie wskazanym
  w formularzu przez Użytkownika, Usługodawca może anulować złożoną Rezerwację stolika, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji stolika budzącej wątpliwości, jak również w przypadku awarii sprzętu, braku dostępnych miejsc
  w Pizzerii w terminie wskazanym w formularzu przez Użytkownika lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 7. Rezerwacji stolika za pośrednictwem Serwisu WWW, może być dokonywana przez 24 godziny na dobę.
 8. Rezerwacje stolika można również składać osobiście w Pizzerii codziennie od godziny 13:00 do 21:30 lub pod numerem telefonu: 32 296 44 44 lub 883 333 585 codziennie w godzinach od 12:30 do 21:30.
 9. Rezerwacja stolika jest ważna przez 30 minut licząc od ustalonej i potwierdzonej
  w rozmowie telefonicznej godziny rezerwacji. Po upływie tego czasu Usługodawca ma prawo anulowania Rezerwacji stolika, rezerwacja przepada, a stolik zostaje zwolniony.
 10. Na prośbę Użytkownika, złożoną przed upływem 30 minut o których mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, istnieje możliwość przedłużenie czasu rezerwacji stolika ponad 30 minut.
 11. Rezerwacje stolika dla liczby do 10 osób przyjmowane są przynajmniej z 60 minutowym wyprzedzeniem. Rezerwacje stolika dla liczby powyżej 10 osób przyjmowane są z
  1 dniowym wyprzedzeniem. Rezerwacji stolika z mniejszym wyprzedzeniem czasowym należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 296 44 44 lub 883 333 585.
 12. Rezerwacja stolika dla liczby powyżej 10 osób wymaga przedpłaty w formie zadatku. Wysokość zadatku będącego potwierdzeniem Rezerwacji stolika wynosi 10 zł od osoby. Wniesienie zadatku jest niezbędne dla potwierdzeniem dokonania Rezerwacji stolika.
  W przypadku braku zadatku lub braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, Usługodawca posiada prawo do anulowania Rezerwacji stolika. Przedpłata w formie zadatku może być uiszczona wedle wyboru Użytkownika, gotówką lub kartą płatniczą VISA lub Master Card za pomocą terminala płatniczego w Pizzerii lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy 45 1020 2368 0000 2702 0514 1280. Uiszczony zadatek jest odliczany od ostatecznej wartości rachunku. W przypadku nie pojawienia się Użytkownika, który dokonał przedpłaty lub spóźnienia przewyższającego 30 minut od ustalonej godziny Rezerwacji stolika, zadatek przepada i jest traktowany jako opłata za usługę Rezerwacji stolika.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania Rezerwacji stolika.
 14. W dniu na który została dokonana Rezerwacja stolika, Usługodawca w formie wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany przez Użytkownika, dokona przypomnienia
  o dokonanej Rezerwacji stolika.

§7 Prowadzenie usługi Newsletter

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie Newslettera, do którego Użytkownik może przystąpić poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.pizzeria-falcon.pl.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Usługodawcę Newslettera, poprzez wpisanie adresu e-mail oraz wybranie opcji „ZAPISZ SIĘ”, po uprzedniej akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności, co skutkuje wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie na podany przez siebie adres mailowy subskrypcji Newslettera.
 3. Przesyłanie Newslettera stanowi przesyłanie na odległość informacji handlowej.
 4. Użytkownik ma uprawnienie do rezygnacji z korzystania z Newslettera, poprzez anulowanie swojej zgody bezpłatnie. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy: kontakt@bilard-falcon.pl , co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług w zakresie Newslettera.

§8 Wymagania techniczne 

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW oraz realizowanie za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji;
 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).

§9 Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usług, mogą być zgłaszane przez Użytkowników w formie pisemnej na adres: Falcon s.c. ul. Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@bilard-falcon.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Usługodawca uznał żądanie za uzasadnione.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Falcon Spółka Cywilna Dorota Jaskółka, Andrzej Delowski, ul. Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec NIP: 6443304469 REGON: 240454063.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 3. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Korespondencję w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw Użytkowników należy kierować na adres e-mail kontakt@bilard-falcon.pl albo pocztą tradycyjną na adres
  Falcon s.c. ul. Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
 4. Użytkownik korzystając z usług Usługodawcy, wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie www.pizzeria–falcon.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji usług m. in. korzystania z Serwisu WWW, Rejestracji i dostępu do Konta, składania Zamówień, Rezerwacji stolika, korzystania z usługi Newslettera.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usług. W przypadku niepodania danych oraz braku zgody na ich przetwarzanie, niemożliwym jest zawarcie umowy i korzystanie z usług Usługodawcy.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1  lit. a) RODO w oparciu o dobrowolną, wcześniejszą zgodę Użytkownika, w zakresie i w celu określonym w treści zgod y;
  • art. 6 ust. 1  lit. b) RODO w celu wykonania Usług, zawarcia i wykonania umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu dopełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w związku z realizacją przedstawienia usług, w celach marketingowych oraz w zbieraniu danych statystycznych.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Administrator wykorzystuje sposoby techniczne i organizacyjne, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych po zalogowaniu za pośrednictwem Konta, ewentualnie poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem email kontakt@bilard-falcon.pl
 10. Użytkownik posiada: prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Administrator danych osobowych przetwarzając dane nie podejmuje automatycznych decyzji oraz nie prowadzi procesu profilowania klientów w myśl ustawy RODO.
 12. Dane osobowe w zależności od podstawy i celu ich przetwarzania, mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie przepisów prawa, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym dla Administratora usługi pocztowe, kurierskie, rachunkowe, prawne, marketingowe oraz IT.
 13. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zgodnie z ROZDZIAŁEM V RODO. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Administrator będzie współpracował w tym zakresie z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej.
 14. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 15. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są również w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym na stronie internetowej https://pizzeria-falcon.pl/polityka-prywatnosci/

§11 Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§12 Pozostałe informacje

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem………………….,w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi m. in. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu, wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej, wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu, usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych, zmiana formy prawnej Usługodawcy lub zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego  w Regulaminie.
 4. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 5. Zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres wskazany przez Użytkowników posiadających Konto podczas rejestracji Konta. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników posiadający Konto, którzy nie zrezygnują z usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Spory rozpatrywane są przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.